blogue do mês :: blog of the month
publicidade :: ads

subscrever feeds
Destaques :: Top Stories

Projecto de execução de quatro novas centralidades no município de Benavente
Detail Design of four new centralities in the municipality of Benavente underway
#260

Em preparação diversas propostas para Estratégias Locais de Habitação
Several proposals for Local Housing Strategies underway
#300

Constituição da Frente Técnica Anti-Despejos
Anti-Evictions Technical Front constitution
#295

Projecto para a reabilitação da Casa dos Guardas na Herdade da Contenda
Building renovation of "Casa dos Guardas" at Herdade da Contenda
#229

A reabilitação do Salão Central Eborense em Évora está prestes a entrar em obra
"Salão Central Eborense" renovation in Évora is about to start construction
#230

O ateliermob desenvolve as propostas apresentadas pelos cidadãos para a cidade de Aveiro no âmbito do programa Viva a Cidade Aveiro
Ateliermob is developing proposals presented by the people for Aveiro within the scope of "Viva a Cidade Aveiro"
#284

Trabalhar com os 99% Crl e Ateliermob estão a terminar a assessoria ao fundo gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian na reabilitação das áreas ardidas em Portugal terminando todos os projectos e construção em 19 meses
Working with the 99% and ateliermob are finishing the consultancy to the fund managed by Fundação Calouste Gulbenkian for the reconstruction of the burned areas by the fires occured in Portugal finishing all the projects and construction in 19 months
#278

Projecto para a reabilitação urbana do Alto do Seixalinho entregue em Maio de 2019
Urban renovation of Alto do Seixalinho project applied on May 2019
#258

ateliermob projecta a reconversão de 5 escolas no concelho de Tomar em habitação municipal
ateliermob is designing the reconversation of 5 former basic schools at Tomar in to public housing
#222
pub | adstags

# 004 (a)

# 004 (b)

# 009

# 025

# 028

# 030

# 033

# 040

# 050

# 059

# 061

# 068

# 074

# 078

# 094

# 118

# 123

# 151

# 152

# 155

# 156

# 169

# 170

# 174

# 180

# 189

# 194

# 202

# 204

# 213

# 237

# 264

# 278

ateliermob at ...

blogue do mês | blog of the month

blogue | blog

conferências online | online lectures

design

divulgação | release

emprego | job

jovens arquitectos portugueses | young p

kidsmob

livros | books

música | music

notícia | news

novos arquitectos | new architects

prémios | awards

reflexões | thoughts

video

working with the 99%

todas as tags

arquivos :: archives

Março 2020

Fevereiro 2020

Janeiro 2020

Dezembro 2019

Novembro 2019

Outubro 2019

Setembro 2019

Agosto 2019

Julho 2019

Junho 2019

Maio 2019

Abril 2019

Março 2019

Fevereiro 2019

Janeiro 2019

Dezembro 2018

Novembro 2018

Outubro 2018

Setembro 2018

Agosto 2018

Julho 2018

Junho 2018

Maio 2018

Abril 2018

Março 2018

Fevereiro 2018

Janeiro 2018

Dezembro 2017

Novembro 2017

Outubro 2017

Setembro 2017

Agosto 2017

Julho 2017

Junho 2017

Maio 2017

Abril 2017

Março 2017

Fevereiro 2017

Janeiro 2017

Dezembro 2016

Novembro 2016

Outubro 2016

Setembro 2016

Agosto 2016

Julho 2016

Junho 2016

Maio 2016

Abril 2016

Março 2016

Fevereiro 2016

Janeiro 2016

Dezembro 2015

Novembro 2015

Outubro 2015

Setembro 2015

Agosto 2015

Julho 2015

Junho 2015

Maio 2015

Abril 2015

Março 2015

Fevereiro 2015

Janeiro 2015

Dezembro 2014

Novembro 2014

Outubro 2014

Setembro 2014

Agosto 2014

Julho 2014

Junho 2014

Maio 2014

Abril 2014

Março 2014

Fevereiro 2014

Janeiro 2014

Dezembro 2013

Novembro 2013

Outubro 2013

Setembro 2013

Agosto 2013

Julho 2013

Junho 2013

Maio 2013

Abril 2013

Março 2013

Fevereiro 2013

Janeiro 2013

Dezembro 2012

Novembro 2012

Outubro 2012

Setembro 2012

Agosto 2012

Julho 2012

Junho 2012

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Dezembro 2011

Novembro 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Agosto 2011

Julho 2011

Junho 2011

Maio 2011

Abril 2011

Março 2011

Fevereiro 2011

Janeiro 2011

Dezembro 2010

Novembro 2010

Outubro 2010

Setembro 2010

Agosto 2010

Julho 2010

Junho 2010

Maio 2010

Abril 2010

Março 2010

Fevereiro 2010

Janeiro 2010

Dezembro 2009

Novembro 2009

Outubro 2009

Setembro 2009

Agosto 2009

Julho 2009

Junho 2009

Maio 2009

Abril 2009

Março 2009

Fevereiro 2009

Janeiro 2009

Dezembro 2008

Novembro 2008

Outubro 2008

Setembro 2008

Agosto 2008

Julho 2008

Junho 2008

Maio 2008

Abril 2008

Março 2008

Fevereiro 2008

Janeiro 2008

Dezembro 2007

Novembro 2007

Outubro 2007

Setembro 2007

Agosto 2007

Julho 2007

Junho 2007

Maio 2007

Abril 2007

Março 2007

Fevereiro 2007

Janeiro 2007

Dezembro 2006

Novembro 2006

Outubro 2006

Setembro 2006

Agosto 2006

Julho 2006

Junho 2006

Maio 2006

Abril 2006

Março 2006

Fevereiro 2006

Janeiro 2006

Outubro 2005

ajudas | support


Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2011
ateliermob, às 10:16 | comentar :: comment | 2011.12.30

 

[ENG] When you design a museum the first thing you have to understand is its relation with the urban environment and the impact it will have in the future city. Former liberal ideas on the city planning tend to think that equivalent uses, as the museum and the theatre, must compete. If they are close to each other, market laws will determine that the strongest would exterminate the weaker. Contemporary thinking on city planning states the opposite, focus on linking, networking and sharing, on a win-win symbioses.

 

[POL] Podejmując się zaprojektowania budynku muzealnego bardzo ważne jest zrozumienie jego relacji ze środowiskiem miejskim oraz jego wpływu na przyszłość i rozwój miasta. Dawne liberalne idee w zakresie planowania miasta, koncentrują się wokół myślenia, że równoważne zastosowania, jak Muzeum Teatralne Miasta Krakowa i Teatr im. Juliusza Słowackiego, muszą w pewnym stopniu ze sobą konkurować. Jeśli oba te zastosowania będą oddziaływały na siebie, to wówczas prawo rynkowe zdecyduje i jedno z nich wyprze drugie. Natomiast współczesne myślenie o planowaniu miasta jest całkowicie przeciwne, skupia się na połączeniu, sieci i udostepnieniu, na ogólnej symbiozie.

 

 

[ENG] The idea of thinking this area of the city as a performing art's cluster, making themuseum, the  theatre and all the surrounding public space network, seams fundamental for the importance of the future building. This area of the city has all the conditions to stand as a cultural spotlight in the city dynamics and to rise as a most visit place for tourism. But for that public spaces must be reorganized. The actual parking conditions are heavily aggressive to people's fluid movements. So, even though it is not in the competition plot but considering that one public building as a museum might be the perfect moment for urban qualification, we consider that this is the perfect moment to solve the car parking problems. Our proposal is that car parking stays in the same plot, however, underground. This new underground parking will adsorb all the parking space, releasing space for new sidewalks and, on the top of it, one public square that may work as one informal open air theatre for young performers and actors.

 

[POL] Idea zakłada dany obszar miasta jako miejsce kulturalnych zgromadzeń, tworząc Museum Historyczne Miasta Krakowa oraz Teatr Juliusza Słowackiego i ich otoczenie w postaci przestrzeni publicznej, jako fundamentu dla przyszłego projektu. Miejsce to ma w sobie potencjał, aby stać się centrum kulturalnym i turystycznym, jednakże aby to się udało musi być przereorganizowane. Aktualne warunki parkingowe agresywnie ingerują w płynność przemieszczania się pieszych. Pomimo, że obszar parkingu nie podlega działaniom konkursowym, to analizując i projektując museum staramy się rozwiązać wszystkie problemy, dlatego wydaje się być to perfekcyjny moment na rozwiązanie jednego z nich, jakim jet problem z parkingiem. Nasza propozycja zakłada pozostawienie parkingu w tym samym miejscu, jednakże jako podziemnego. Nowa idea absorbuje wszystkie potrzebne miejsca parkingowe, pozostawiając na szczycie przestrzeń otwartą, która może jednocześnie pełnić funkcję nieformalnego, odkrytego teatru dla młodych wykonawców i aktorów.

 

 

[ENG] The buildings of the competition plot had suffered several interventions on different epochs. This differences may be noticed both on the interior and exterior, by the proportions, design, materials and so forth. In the interior spaces this differences might be very interesting to reinforce, providing identity to each space. However, the north façade is totally harmed destroying the coherence of the building complex.

 

[POL] Budynek Museum Historycznego, na przestrzeni wieków poddawany był wpływom różnorodnych epok i styli. Wyraźnie zarysowanymi rozbieżnościami, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz są: proporcje, konstrukcja oraz użyte materiały. Jednakże, poprzez swoją unikalność i różnice stylowe, nadają szczegolną toższamość każdej z przestrzeni wnętrza. Natomiast całkowice zniszczona północna fasada muzeum narusza spójność i estetykę całego budynku.

 

 

[ENG] Designing on one historical buildings is always a story of commitments. Preparing one old building to work as a museum has always two classes of problems: vertical communications – stairs and elevators, and new infrastructures – were normally the air conditioning is the most difficult. (Off course one can always say that you don't have air conditioning or that the elevator might not rich all floors, but then you are doing one project that in a short period time will be obsolete. In the second case it raises a second problem. Is it ethical to design a museum that excludes citizens with reduced mobility?) The actual building does not give us much options. Designing the core for elevators and infrastructures in the interior of the building would devastate it. The only pragmatical solution is to construct all this new issues on a new structure that will came out from the north façade. This solution, demolishing – as explained ahead – the actual façade and substituting it by glass walls, will upgrade significantly the quality of natural interior light and embodies the idea of the competition that the people that are inside de museum may feel the experience of being on a play. This new body faces the open square theatre over the underground parking and will be seen as the new Krakow theatre neighbourhood.

 

[POL] Projektowanie historycznego budynku jest zawsze historią połączoną ze zobowiązaniami. Przygotowywanie starego budynku tak, aby funkcjonował jako muzeum prowadzi zawsze do sklasyfikowania dwóch jego problemów: komunikacji pionowej – schodów i wind oraz nowej infrastruktury, gdzie zazwyczaj natrudniejszą kwestią jest klimatyzacja. (Oczywiście, zawsze można stwierdzić, że nie stosujemy klimatyzacji, czy winda nie sięga wszystkich kondygnacji, jednakże projektując rozważamy każdy aspekt pod względem przyszłej funkcjonalności. W przeciwnym przypadku pojawia się drugi problem i nasuwa się pytanie, czy etyczne jest projektować museum, wykluczając tym samym obywateli o ograniczonej sprawności ruchowej?) Obecny budynek nie daje zbyt wiele możliwości, ponieważ projektowanie rdzenia windy jak i całej infrastruktury naruszy i zaburzy jego wnętrze. Jedynym słusznym rozwiązniem jest konstrukcja tych aspektów na całkiem nowej strukturze, opierającej się na północnej fasadzie budynku. To rozwiązanie, wyburzenie - wspomnianej wcześniej - aktualnej elewacji i zastąpienie jej przez szklaną ścianę, znacząco wpłynie na poprawe jakości naturalnego oswietlenia wnętrz. Co wiecej zostanie zrealizowana idea konkursu, gdzie zwiedzający muzeum będą mogli poczuć doświadczenie bycia na sztuce teatralnej.

 


tags:

Destaques :: Top Stories

Projecto de execução de quatro novas centralidades no município de Benavente
Detail Design of four new centralities in the municipality of Benavente underway
#260

Em preparação diversas propostas para Estratégias Locais de Habitação
Several proposals for Local Housing Strategies underway
#300

Constituição da Frente Técnica Anti-Despejos
Anti-Evictions Technical Front constitution
#295

Projecto para a reabilitação da Casa dos Guardas na Herdade da Contenda
Building renovation of "Casa dos Guardas" at Herdade da Contenda
#229

A reabilitação do Salão Central Eborense em Évora está prestes a entrar em obra
"Salão Central Eborense" renovation in Évora is about to start construction
#230

O ateliermob desenvolve as propostas apresentadas pelos cidadãos para a cidade de Aveiro no âmbito do programa Viva a Cidade Aveiro
Ateliermob is developing proposals presented by the people for Aveiro within the scope of "Viva a Cidade Aveiro"
#284

Trabalhar com os 99% Crl e Ateliermob estão a terminar a assessoria ao fundo gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian na reabilitação das áreas ardidas em Portugal terminando todos os projectos e construção em 19 meses
Working with the 99% and ateliermob are finishing the consultancy to the fund managed by Fundação Calouste Gulbenkian for the reconstruction of the burned areas by the fires occured in Portugal finishing all the projects and construction in 19 months
#278

Projecto para a reabilitação urbana do Alto do Seixalinho entregue em Maio de 2019
Urban renovation of Alto do Seixalinho project applied on May 2019
#258

ateliermob projecta a reconversão de 5 escolas no concelho de Tomar em habitação municipal
ateliermob is designing the reconversation of 5 former basic schools at Tomar in to public housing
#222
ateliermob - arquitectura, design e urbanismo lda.
[PT]
Plataforma multidisciplinar de desenvolvimento de ideias, investigação e projectos nas áreas da arquitectura, paisagismo, design e urbanismo. É assim que tudo costuma começar. A partir daí trabalha-se tudo o resto. Só é impossível o que não entusiasma, o que não é criativo, o que nos afasta das pessoas.
[saber mais]

[ENG]
Ateliermob is a multidisciplinary platform which develops projects, ideas and research within architecture, landscape, design and urbanism. This is the way it usually starts. From this point, everything is worked out. The impossible is to work on the unexciting, on the uncreative, on what diverges from people needs.
[+ info]
ateliermob @ facebook
International internship program at ateliermob
ligações :: links
ateliermob: What ever happened?


+ videos
Tanto Mar


+ info
subscrever | subscribe

email para actualizações :: email for updates
By Feedburner

tags

# 004 (a)

# 004 (b)

# 009

# 025

# 028

# 030

# 033

# 040

# 050

# 059

# 061

# 068

# 074

# 078

# 094

# 118

# 123

# 151

# 152

# 155

# 156

# 169

# 170

# 174

# 180

# 189

# 194

# 202

# 204

# 213

# 237

# 264

# 278

ateliermob at ...

blogue do mês | blog of the month

blogue | blog

conferências online | online lectures

design

divulgação | release

emprego | job

jovens arquitectos portugueses | young p

kidsmob

livros | books

música | music

notícia | news

novos arquitectos | new architects

prémios | awards

reflexões | thoughts

video

working with the 99%

todas as tags